Mor Chana
Morchana - หมอชนะ
แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยแพทย์ พยาบาล หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ และที่สำคัญ คือ ช่วยตัวท่านเอง ในการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
See this content immediately after install